Stránka

Dovolenka

Neplatiči

Máte otázku ? Napíšte

bradac@bradac.sk

SOM DLHODOBO HOSPITALIZOVANÝ A OPÄŤ V PRÁCI BY SOM MAL BYŤ ZAČIATKOM MÁJA. ĎAKUJEM.

Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Kupujúci uskutočnením objednávky akceptuje “Obchodné podmienky” predávajúcého pre dodanie tovaru. Pokiaľ nie je uvedené v zmluva inak, sú obchodné podmienky pre obe strany (kupujúci a predávajúci) záväzné. Obchodné podmienky vymädzujú a upresňujú práva a povinnosti poskytovaľa (Ing. Pisančík Vladimír) a zákazníka. Ak medzi stranami neexistuje kúpna zmluva v písomnej forme, predávajúci dodá tovar na základe elektronickej objednávky a špecifikácie zákazníka na formulari, ktorý je k dispozícií pri registrácií zákazníka do internetového obchodu.


PREDMET ZMLUVY

Kúpna zmluva vytvorená v internetovom obchode vzniká v momente odoslania objednávky. Na predmet zmluvy sa vzťahujú iba tie položky, ktoré sú uvedené v kúpnej zmluve – objednávke (ďalej iba Tovar). Cena, váha, rozmer, kapacita, výkon a ostatné údaje, ktoré sú uvedené na internetovej stránke www.bradac.sk, katalógoch, prospektoch a iných tlačivách sú nezáväznými údajmi, pokiaľ neboli v zmluve vyslovene uvedené ako záväzné. Dodávateľ sa zaväzuje, že bude svojim odberateľom dodávať taký tovar, ktorý je v súlade s jeho obvyklými a aj špecifickými vlastnosťami a zároveň vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platnými na územi SR.

SPRACOVANIE OBJEDNÁVKY

V prípade akýchkoľvek nejasností má predávajúci právo kontaktovať zákazníka prostredníctvom údajov, ktoré zákazník uviedol pri registrácií. Z tohoto dôvodu je v záujme zákazníka, aby svoje kontaktné údaje zadával pravdivo a svedomito. Každá prijatá objednávka je záväzná. Storno objednávky je možné previesť do 30 minút od potvrdenia objednávky. Kupujúci odoslaním či učinením záväznej objednávky potvrdzuje, že tieto obchodné podmienky sú súčasťou kúpnej zmluvy, ktorá sa uzatvára medzi ním a predávajucim. Zároveň potvrdzuje, že si obchodné podmienky prečítal, porozumel im a zaväzuje sa nimi riadiť, akceptuje vyššie uvedené ceny za tovar vrátane prípadných expedičných a dopravných nákladov. Všetky obchodné podmienky a ustanovenia sú platné od momentu odoslania objednávky.

CENA + PLATBA

Poskytovateľ nie je platca DPH. Ceny uvedené v e-shope sú platné v momente objednania a sú konečné. V prípade zmeny ceny musí kupujúci odsúhlasiť cenu predávajúcemu!
Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurov, výraznom náraste infláci alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok u výrobcov a ostatných dodávateľom tovaru.
 
Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy /objednávky/ medzi predávajúcim a kupujúcím je súčasne daňovým dokladim a taktiež slúži ako dodací list: kupujúci si môže prevziať tovar až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ sa strany nedohodli inak. K cene tovaru je pripočítaná cena doručenia, poistenia a balného.

ZÁLOHA NA TOVAR A SLUŽBY

Jedná sa o vystavenie zálohovej faktúry za tovar či služby, ktoré sú podľa špecifckých požiadaviek zákazníka. Cena je stanovená dohodou a to minimálne vo výške 50 % z ceny tovaru či služby. Zálohová faktúra je vždy vystavená a to aj pri tovare, ktorý nie je na sklade a je objednávaný na požiadanie klienta.

DODACIA ADRESA

Za podmienky, že sú obdržané všetky potrebné podklady pre vybavenie objednávky, dodacia doba začína v momente obdržania záväznej objednávky. Termín dodania závisí od objednaného tovaru. Obvyklá dodacia lehota predstavuje 2 až 20 dní. Vo výnimočných prípadoch si predávajúci vyhradzuje právo na predĺženie dodacej doby. V prípade tovaru na objednávku je tovar objednaný až po pripísaní platby na účet poskytovateľa. Ak nastane situácia, že je výrobok vypredaný a predávajúci nemôže zaručiť okamžité dodanie tovaru, vždy na túto skutočnosť kupujúceho dopredu upozorní. Predávajúci sa zaväzuje, že v rámci svojich možností a v zájme svojom a predovšetkým v záujme zákazníka zníži dodaciu dobu na čo najkratšiu. V prípade, ak si zákazník zvolí dodanie tovaru osobným prevzatím na idle predavájucého, je možná maximálna dĺžka rezervácie tovaru 7 dni, pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak.

CENNÍK POŠTOVNÉHO PRE SR A ČR

 • Kuriérom, spravidla GLS alebo Slovenskou poštou: cena kuriérskej služby/poštovného je pripočítaná k cene tovaru a uhrádza sa spoločne s cenou tovaru. Platba prebieha po prevzatí a skontrolovaní obsahu balíka objednávateľom v termíne do 7 dní od prevzatia balíka prevodom na účet predávajúceho, ak nie je dopredu dohodnutý iný spôsob platby. Cena za kuriérsku službu závisí od váhy balíka v zmysle platných cenníkov spoločnosti GLS/Slovenskej pošty.
 • Platba predom: výzva k platbe je poslaná elektronicky po dokončení objednávky.
 • Alternatívna doprava: predom dohodnutá individuálny spôsob dopravy a jej ceny.
Po obdržaní objednávky Vám zašleme cenový rozpis s celkovou sumou v Eurách. Doba doručenia balíku do Českej republiky predstavuje od odoslania 2-3 pracovné dní. Tovar na Slovensko aj do ČR posielame súkromným aj právnickým osobám. Faktúry sú automaticky vystavované v eurách. Platbu je možné realizovať v € aj v Kč na účet vedený v českej FIO banke. Platba v slovenskej FIO banke je možná iba v mene €. Osobný odber v sidle spoločnost.Poštovné O €. 

Nevyzdvihnutie dobierky: Každá objednávka je záväzná podľa našich obchodných podmienok. Zákazníkom, ktorí si objednajú tovar a následne nevyzdvihnú expedovanú zásielku, bude poslaná upomííenka s termínom úhrady k preplateniu nákladov. Pokiaľ k preplateniu nedôjde, budú tieto náklady vymáhané súdnou cestou. Pri opätovnom zaslaní tovaru podľa požadaviek zákazníka, bude poštovné opäť účtované.

Objednávku môžete stornovať do max. 30 min. od objednania.

PREVZATIE TOVARU

Zákazník alebo príjemca tovaru má pri preberatí tovaru povinnosť skontrolovať, či zásielka a jej obal nevykazujú zjavné znaky poškodenia.
  
V obchodných podmienkach: ak sa pri preberaní balíka zistí, že zásielka je poškodená, príjemca môže prevzatie balíka odmietnúť alebo na mieste spísať reklamačný protokol vrátane fotodokumentácie. Príjemca môže taktiež požadovať, aby balík bol pri preberaní otvorený a bol skontrolovaný celkový stav poškodenia. Poškodenie je možné reklamovať aj dodatočne, ak pri preberaní balíka nebolo poškodenie viditeľné. Dodatočná reklamácia musí byť čo najhodnovernejšie dokladovaná v termíne do dvoch pracovných dní od prevzatia balíka.

V prípade že Vám bol dodaný poškodený balik a/alebo tovar, spíšte s dopravcom protokol!: poodľa občianského zákonníka platí, že vec /zásielka/ bola predaná kupujúcemu v dobe, kedy bola predaná preprave (pokial nie je s predajcom dohodnuté inak). Preto predávajúci nie je zodpovedný za poškodenie zásielky pri preprave.
 
Ďalšie informácie nájdete v odstavci Záruky a reklamácie: v prípade zistenia poškodenia či inej nezrovnalosti po prevzatí zásielky je zákazník povinný čo najskôr (v ten deň, max. následujúci deň), kontaktovať predávajúceho internetového obchodu www.bradac.sk. V prípade poškodenia zásielky a/alebo tovaru, kupujúci zašle fotodokumentáciu poškodeného tovaru a poškodeného obalu vrátane adresného štítku dopravcu.

ZÁRUKA A REKLAMCIA

Záruka na tovar predávaný prostrednictvom e-shopu sa riadi a je v súlade s platnou legislativou. Reklamácia je podmienená doložením  nákupu reklamovaného tovaru v e-shope, čoho dôkazom je predajný doklad. Zaplatením a převzatím balíka prechádza na kupujúceho vlastníctvo zakúpenej veci. Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar dodaný prostredníctvom internetového obchodu www.bradac.sk, a to v trvaní 24 mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim. 
 
Počastrvania záručnej doby má kupujúci právo uplatniť reklamáciu. U vady, ktorá znamená podstatné porušenie zmluvy môže kupujúci zvoliť:
 • Dodanie nového tovaru bez vady
 • Bezplatnú opravu tovaru
 • Odstúpenie od zmluvy a vrátenie kupnej ceny
 • Zľavu z kúpnej ceny
U vady, ktorá znamená nepodstatné porušenie zmluvy môže kupujúci žiadať buď odstránenie závady alebo zľavu z kúpnej ceny.
 
Záručná doba začína plynúť vystavením faktúry k nakupovanému tovaru.Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené bežným opotrebením, nesprávnym použitím výrobku, nesprávnou manipuláciou alebo skladovaním.
 
Za neoprávnenú bude považovaná reklamácia v prípade, ak k poškodeniu tovaru došlo počas jeho prepravy od predávajúceho ku kupujúcemu. V takomto prípade nesie zodpovednosť za poškodenie tovaru prepravca. Vtedy je kupujúci povinný skontrolovať, či je obal neporušený a či zásielka nevykazuje znaky vonkajšieho poškodenia. Pokial kupujúci alebo príjemca zásielky zistí zjavné vady (napr. poškodený obal), je oprávnený vo svojom vlastnom záujme zásielku neprevziať a spísať s dopravcom zápis o poškodení. Pokial kupujúci alebo príjemca zistí vadu po prevzatí zásielky vadu vyplývajúcu z poškodenia počas prepravy, je povinný túto skutočnosť oznámiť bezodkladne telefonicky na tel č. +421 905 151 101 alebo mailovou poštou na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., najneskôr všaak do dvoch kalendárnych dní od doručenia. Na neskoršie oznámenia nebude braný ohľad a reklamácie budú zamietnuté. V čase reklamácie nesmie byť so zásielkou vrátane obalu akokoľvek manipulované.
 
Vo svojom reklamačnom oznámení uveďte Vaše kontaktné údaje, názov reklamovaného tovaru, datum  nákupu a číslo dokladu vrátane jeho kópie. Pokial už nemáte doklad k danému tovaru, musíte dokázť, že Tovar bol zakúpený v e-shope www.bradac.sk. Reklamovaný tovar je kupujúci povinný poslať kompletný, čistý a zabalený v pôvodnom obale. Predávajúci dodá kupujúcemu doklad o dátume a spôsobe odstránenia reklamácie, prípadne o jeho zamietnutí.

Reklamačný protokol si uchovajte pre prípad ďalšiej reklamácie. Doba pre vybavenie reklamácie je 30 dní. Ak nie je dohodnuté inak, práva a povinnost kupujúceho a predávajúceho sa riadia príslušnými ustanoveniami občianského zákonníka a zákonom o ochrane spotrebiteľa. V prípade ak kupujúci je právnická osoba, vzájomné práva a povinnosti sa riadia v zmysle obchodného zákonníka, ak nebude vopred dohodnuté inak.

ODSTÚPENIE OD ZMULVY

Zakúpený tovar môžete podľa Občianského zákonníka vrátiť bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru. Tovar je možné vrátiť za podmienok:
 • Tovar musí byť vrátený najneskôr do 14 dní od jeho prevzatia.
 • Tovar musí byť vrátený nepoužitý a nepoškodený.
 • Tovar musí byť v originálnom obale.
 • Dopravné na tovar hradí kupujúci.
Tovar musí byť zaslaný spät spolu so všetkými dokumentmi (doklady o kúpe a pod) alebo s iným preukázanám, že bol zakúpený v e-shope www.bradac.sk. Peňažná čiastka za vrátený tovar bude zaslaná späť bankovým prevodom na účet (do 14 dní od termínu vrátenia tovaru). Číslo účtu zašlite najlepšie písomnou formou spolu s vrátením tovaru, poprípade e-mailom. Čiastka (cena tovaru + náklady na našu najlacnejšiu dopravu) bude pripísaná na Váš bankový účet po vrátení zaslaného podpísaného dobropisu, ktorý bude vystavený zo strany predávajúcého. Zásielky, ktoré budú zaslané späť dobierkou, nebudú predajcom prijaté. V súlade s ustanoveniami občianského zákonníka, má dodávateľ nárok na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením. Kupujúci si uvedomuje, že pokiaľ tovar, ktorý chce vrátiť je poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný, predávajúci disponuje nárokom na náhradu školy jemu vzniknutej. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať s nárokom kupujúceho na vrátenie kupnej ceny. Pokiaľ bude tovar vrátený po zákonnej lehote 14 dní, bude započítaný manipulačný poplatok. Odstúpenie od zmluvy nie je možné v prípade nákupu takého tovaru, ktorý predávajúci nedrží bežne na sklade a bol dodaný len na základe špeciálnej objednávky kupujúceho.


OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

TVOJ NÁZOV FIRMY spracovává osobné údaje kupujúcého. Viac informacií k takovému zpracování najdete na https://www.historic-cars.cz/osobni-udaje-informacni-povinnost

ZAVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky. Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť do okamžiku odoslania tovaru, a to v prípade nedostupnosti tovaru alebo výraznej zmeny ceny tovaru. Pred odstúpením je ale predávajúci vždy povinný kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe. Predávajúci si vyhradzuje právo od zmluvy odstúpiť aj v prípade uvedenia nepravdivých alebo neúplnych údajov zo strany zákazníka. V prípade komunikácie s nespoľahlivýchm zákazníom alebo so zákazníkom, vďaka ktorému nám vznikla v minulosti pohľadávka, si predávajúci vyhraďuje právo ho požiadať o platbu predom na účet alebo objednávku úplne zrušiť. Fotodokumentácia na e-shope je ilustratívna. Technické špecifikácie produktov sú preberané od výrobcov produktov.
 
Platné od 01. 01. 2017

Novinky

Fiat 600 - šusplech predný

Cena
€ 59,00

Fiat 600 - lanko prednej kapoty

Cena
€ 7,00

Fiat 600 - lanko tachometra

Cena
€ 14,00

Fiat 600 - lanko štarter

Cena
€ 12,00

Fiat 600 - lanko spojkové

Cena
€ 8,50

Fiat 600 - lanko sytič

Cena
€ 7,00

Fiat 600 - lanko ručnej brzdy od r 1964

Cena
€ 17,00

Fiat 600 - lanko plynové

Cena
€ 7,00

Fiat 600 D - tesnenie pod sklíčko zadného svetla

Cena
€ 3,00

Svetla zadné komplet L+P - Fiat 500 N, D

Cena
€ 190,00

Štarter - kryt uhlíkov

Cena
€ 4,00

Vodná pumpa - tesnenie

Cena
€ 10,00

Fiat 600 - sada ložísk predného kolesa ľavá strana

Cena
€ 16,00

Fiat 600 - sada ložísk predného kolesa pravá strana

Cena
€ 16,00

Riadiaca páka

Cena
€ 25,00